Nederland bouwt 2 gigawatt aan drijvende zonneparken

Comment

Nederland bouwt 2 gigawatt aan drijvende zonneparken

UTRECHT – Nederland bouwt de komende jaren massaal drijvende zonneparken. Eerst op binnenwateren en daarna op zee. In 2023 zal al 2 gigawattpiek aan drijvend vermogen zijn gerealiseerd, voorspellen wetenschappers en projectontwikkelaars. Daarmee loopt Nederland voorop in Europa.

Comment

The Netherlands is building 2 gigawatts of floating solar

Comment

The Netherlands is building 2 gigawatts of floating solar

UTRECHT – The Netherlands will build floating solar parks on a large scale in the coming years. First on inland waters and then at sea. In 2023, already 2 gigawatt-peak of floating power will have been realized, scientists and project developers predict. This puts The Netherlands ahead in Europe.

Comment

Netherlands third fastest growing solar market in Europe

Comment

Netherlands third fastest growing solar market in Europe

UTRECHT - The Netherlands are the third fastest growing solar market in Europe. Just like last year new installations will continue to grow over 50 percent in 2019, experts say. Though Europe is reclaiming its position in the PV market, countries and companies have to adapt more quickly to the digitalisation and electrification of the energy market, for instance in mobility, they state. Now China is taking the lead.

Comment

Nederland op 2 na snelst groeiende zonne-energiemarkt in Europa

Comment

Nederland op 2 na snelst groeiende zonne-energiemarkt in Europa

UTRECHT - Nederland is de derde snelst groeiende zonne-energiemarkt in Europa. Net als vorig jaar zal het aantal installaties van zonnepanelen meer dan 50 procent groeien, zeggen experts. Europa herovert zijn positie op de PV-markt terug, maar landen en bedrijven moeten zich sneller aanpassen aan de digitalisering en elektrificatie van de energiemarkt, bijvoorbeeld in mobiliteit, stellen zij. Nu neemt China de leiding.

Comment

Creatieve oplossingen voorkomen vertraging zonneparken

Comment

Creatieve oplossingen voorkomen vertraging zonneparken

UTRECHT - De aanleg van nieuwe zonneparken dreigt in Nederland enorme vertraging op te lopen vanwege capaciteitstekort van het elektriciteitsnet. Omdat uitbreiding van het net jaren kan duren, zijn op de korte termijn creatieve oplossingen nodig zoals het gebruik van de reservecapaciteit van het net, de inzet van omvormers tegen spanningsproblemen en het naast elkaar bouwen van zon- en windparken.

Comment

Creative solutions prevent delay in developing solar parks

Comment

Creative solutions prevent delay in developing solar parks

UTRECHT - The development of new solar parks in the Netherlands is facing significant delays due to a lack of grid capacity. Because grid expansion can take years, short term creative solutions are needed like utilizing the reserve capacity of the grid, the use of inverters to manage grid voltage and building solar parks and wind farms side by side.

Comment

‘Dutch solar will beat coal power prices in 2021’

Comment

‘Dutch solar will beat coal power prices in 2021’

UTRECHT – With costs of PV-installations going down steadily and oil dominated  electricity prices going up, solar power prices will beat those of coal or other power plants by 2021 in the Netherlands. SDE+ subsidies, which are too high, will be no longer needed. Though there are some concerns about extremely low margins in materials and operation & maintenance prices, which can lead to operational problems.

Comment

10 percent of agricultural land required for solar parks

Comment

10 percent of agricultural land required for solar parks

UTRECHT - To meet solar energy’s envisioned share in the 2050 energy targets, 10 percent of Dutch agricultural land should be repurposed as solar fields, new research shows. Many farmers and developers are working towards this goal. The effort requires careful planning, research into multi-use of farmlands and clear agreements with farmers and municipal governments. 

Comment

‘10 Procent agrarische grond nodig voor zonneparken’

1 Comment

‘10 Procent agrarische grond nodig voor zonneparken’

Om in 2050 genoeg zonne-energie op te kunnen te wekken zou volgens onderzoek 10 procent van de Nederlandse landbouwgrond omgezet moeten worden in zonne-akkers. Veel boeren en ontwikkelaars zijn hier al mee bezig. Daarbij zijn een goede planologische afstemming, onderzoeken naar dubbelgebruik van gronden en goede afspraken met boeren en gemeenten noodzakelijk.

1 Comment

Huawei FusionHome: Smarter Energy for a Better Life

Comment

Huawei FusionHome: Smarter Energy for a Better Life

Big data analysis and cloud computing are rapidly advancing intelligent home management, including the management of energy generation and consumption. Meanwhile, households are getting smarter every day, with more and more computing devices and appliances connected by the Internet of Things, resulting in an increasingly responsive and interactive living experience.

Comment

Gebrek aan personeel remt recordgroei zonne-energie

Comment

Gebrek aan personeel remt recordgroei zonne-energie

UTRECHT – De Nederlandse zonne-energiemarkt groeide in 2017 met ruim 700 megawattpiek. Een record. Die groei zou in 2018 alweer kunnen verdubbelen, maar wordt geremd door het gebrek aan vakkrachten bij installateurs om alle zonnepanelen op daken en bij grote projecten te installeren.

Comment